قوانین کیفری

آیین دادرسی کیفری چیست؟

در هر جامعه ای جرم بوجود می آید به همین دلیل همه ی دولت ها در تمام دنیا یک سری قوانینی وضع کرده اند که با کسی که جرمی را ارتکاب می شود، برخورد کنند و بتوانند به بهترین شکل با وضع قوانین، نظم را برقرار کنند. این قوانین در حوزه های متفاوت و برای حفظ امنیت و نظم در جامعه است که می توان قوانین مجازات ها، قوانین آیین دادرسی کیفری، قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت و ... را نام برد.

قانون آیین دادرسی کیفری اختبار

قانون آیین دادرسی کیفری در واقع روندی است که به امور کیفری می پردازد. امورکیفری در دادگاه، یک سری قوانینی دارد که دارای چندین ماده است و در آن تشریفاتی که برای طرح دعوا و روند رسیدگی و نحوه ی صدور رای را شامل می شود، بیان می کند. برای امور کیفری طی کردن این روند بر اساس ماده های آیین دادرسی کیفری الزامی است. آیین دادرسی کیفری خود دارای چندین ماده می باشد که در هر ماده تشریفات موضاعات خاص را مطرح می کند. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تصویب رسیده است و در سال 1394 اصلاحاتی بر روی آن انجام شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری

همانطور که گفتیم قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 با اصلاحات در سال 1394 تصویب شده است که دارای 699 ماده میباشد که این قانون دارای 12 بخش می باشد. هر یک از این ماده ها به موضوعی بر اساس این 12 بخش تدوین شده است در زیر به بخش ها و مهمترین ماده ها اشاره می کنیم تا شما نیز با آن ها آشنا شوید.

قانون آیین دادرسی کیفری چند بخش دارد؟

قانون آیین دادرسی کیفری دارای 12 بخش است که با توجه به هر بخش مواد مختلق کیفری را شامل می شود در اینجا بخش های مختلف را به شما معرفی می کنیم
بخش اول کلیات، بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، بخش سوم: دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رای، بخش چهارم: اعتراض به آرا، بخش پنجم: اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی، بخش ششم: هزینه دادرسی، بخش هفتم: سایر مقررات، بخش هشتم: آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، بخش نهم: آیین دادرسی الکترونیکی، بخش دهم: آیین دادرسی جرایم رایانه ای، بخش یازدهم: آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی، بخش یازدهم: آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی و بخش سایر مقررات  را شامل می شود

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

هر قانونی در هر کشوری وضع می شود برای حفظ نظام اجتماعی است. آیین دادرسی کیفری هم دارای برداشت کلاسیک است و هم برداشت تحقیقی در برداشت کلاسیک این موضوع فقط عمل جنایی که فرد یا افراد مرتکب شده اند بر علیه شخص یا جامعه در نظر میگیرد که به برقراری نظم در جامعه اشاره دارد. در خصوص ماهیت تحقیق دادگاه های کیفری، به شخصیت فرد بزه کار پرداخته می شود که با اقدام ها و تدابیر اصلاحی مناسب آن فرد بتواند به جامعه باز گردد.