وصول مطالبات به چه معنا است؟

وصول به معنای به دست آوردن و دریافت کردن است. و مطالبات به معنی مالی است که به دیگران قرض داده میشود و باید رجوع داده شود.

وصول مطالبات از منظر حقوقی چیست ؟

وصول کردن مطالبات به معنی عملیات های اجرایی و حتی از گرفتن حکم نیز فراتر است. وصول مطالبات بیشتر برای  موسسات تجاری،مالی و موسسات بانکی است. اما مشاهده شده است که ممکن است هر فرد به دلایلی مطالباتی داشته باشد که پس از مراجعات مداوم شخص از انجام این عملیات سر باز زند و طفره برود و شخص اقدام به وصول مطالبات خود کند.. 
وصول مطالبات شامل وصولات زیر است:

  • وصول طلب عادی  و قراردادی و رسمی
  • وصول سند رسمی
  • وصول سند عادی 
  • وصول چک
  • وصول برات
  • وصول رسید
  • وصول سفته

پروسه وصول مطالبات به چه صورت است؟

وصول مطالبات شامل عملیات های اجرایی است که بهتر است قبل از انجام هرکاری با مشاوره حقوقی وصول مطالب تماس حاص نمایید.